İtfaiye Raporu
Binaların Ruhsat Ve İtfaiye Raporu Alma Sürecinin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) İle İlişkisi 


Günümüzde kullanılan modern inşaat malzemeleri sayesinde binalar hızlı ve verimli bir şekilde inşa ediliyor. Ancak, bu durum kullanışlı olduğu gibi, bazı yangın ve can güvenliği sorunları yaratabilir. Bu nedenle yeni bina veya kullanımdan kaynaklı sınıfı değişen mevcut binaların, gereksinimlere uygun olarak planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, test edildiğini, işletildiğini ve bakımının yapıldığını belgeleyen bir onay sağlanması oldukça önemlidir. Yangın ve can güvenliği sistemlerinin doğru bir şekilde kurulduğundan emin olunmalıdır.

Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te (BYKHY) öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda BYKHY'te öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.

Ruhsat izninin alınabilmesi için en önemli aşamalardan biri Tahliye Projeleri'nin BYKHY'e uygun olarak hazırlanmasıdır. Tahliye Projeleri, ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. Yangın tahliye projesi, mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi ifade etmektedir. Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir.

İtfaiye Raporu (Yangın Güvenliği Raporu, Yangın Emniyet Raporu ya da İtfaiye Uygunluk Belgesi olarak da bilinir) işyeri açma ve çalışma ruhsatına konu edilecek yapılar için gerekli belgelerden olup;  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ( BYKHY-2015 ), Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde  belirtilen kanun ve hükümlerin yerine getirildiğini göstermektedir. 

Belediye itfaiye birimlerince, projelerde değişiklik veya ilâve gerekli görülmesi halinde, istenilen değişiklik veya ilâvenin BYKHY'nin hangi maddesine istinaden gerekli görüldüğünün belirtilmesi mecburidir. Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının BYKHY (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik) hükümlerine uygun olup olmadığını denetler. Sigorta şirketleri de, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde, BYKHY hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecburiyetindedir.

itfaiye uygunluk raporu